Một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025    

1. Đối tượng được hỗ trợ

Là người lao động làm nghề tự do, thu nhập không ổn định, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 01/01/2020.

2. Mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Cụ thể mức hỗ trợ trong năm 2020 là: 30.800 đồng/người/tháng. Những năm tiếp theo mức hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo mức chuẩn nghèo mới do Thủ tướng Chính phủ quy định (nếu có).

Như vậy tổng mức hỗ người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng từ 01/01/2020 là:

- Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ Nghèo mức hỗ trợ là: 77.000 đồng/người/tháng. Trong đó Ngân sách TW hỗ trợ 46.200 đồng, Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30.800 đồng.

- Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ Cận nghèo mức hỗ trợ là: 69.300 đồng/người/tháng. Trong đó Ngân sách TW hỗ trợ 38.500 đồng, Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30.800 đồng

- Người tham gia BHXH thuộc đối tượng còn lại mức hỗ trợ là: 46.200 đồng/người/tháng. Trong đó Ngân sách TW hỗ trợ 15.400 đồng, Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30.800 đồng.

3. Thời gian hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

- Đối với người lao động đã tham gia BHXH tự nguyện trước ngày 31 tháng 12 năm 2019: Thời gian hỗ trợ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày người lao động kết thúc việc tham gia BHXH tự nguyện nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2025.

- Đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện sau ngày 01 tháng 01 năm 2020: Thời gian hỗ trợ kể từ ngày người lao động đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đến ngày người lao động kết thúc việc tham gia BHXH tự nguyện nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2025./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 211.903
    Online: 14